Profiles of the Chinese police officers who died in the earthquake

He Zhihong

Guo Baoshan

Li Xiaoming

Li Qin

Wang Shulin

Zhao Huayu

Zhong Jianqin

Zhu Xiaoping

 

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@chinagate.cn Tel: 86-10-88828000 京ICP备05065722号